Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2019-10-17: 0.5735 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2019-10-18: 0.5735 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2019-10-19: 0.5846 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2019-10-20: 0.5742 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2019-10-21: 0.5832 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2019-10-22: 0.5720 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2019-10-23: 0.5808 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2019-10-24: 0.5701 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2019-10-25: 0.5695 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2019-10-26: 0.5790 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2019-10-27: 0.5822 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2019-10-28: 0.5824 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2019-10-29: 0.5857 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2019-10-30: 0.5815 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2019-10-31: 0.5737 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2019-11-01: 0.5693 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2019-11-02: 0.5785 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2019-11-03: 0.5679 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2019-11-04: 0.5719 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2019-11-05: 0.5762 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2019-11-06: 0.5784 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2019-11-07: 0.5782 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2019-11-08: 0.5753 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2019-11-09: 0.5798 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2019-11-10: 0.5788 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2019-11-11: 0.5769 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-10-17 Czwartek 0.5735 zł
2019-10-18 Piątek 0.5735 zł
2019-10-19 Sobota 0.5846 zł
2019-10-20 Niedziela 0.5742 zł
2019-10-21 Poniedziałek 0.5832 zł
2019-10-22 Wtorek 0.5720 zł
2019-10-23 Środa 0.5808 zł
2019-10-24 Czwartek 0.5701 zł
2019-10-25 Piątek 0.5695 zł
2019-10-26 Sobota 0.5790 zł
2019-10-27 Niedziela 0.5822 zł
2019-10-28 Poniedziałek 0.5824 zł
2019-10-29 Wtorek 0.5857 zł
2019-10-30 Środa 0.5815 zł
2019-10-31 Czwartek 0.5737 zł
2019-11-01 Piątek 0.5693 zł
2019-11-02 Sobota 0.5785 zł
2019-11-03 Niedziela 0.5679 zł
2019-11-04 Poniedziałek 0.5719 zł
2019-11-05 Wtorek 0.5762 zł
2019-11-06 Środa 0.5784 zł
2019-11-07 Czwartek 0.5782 zł
2019-11-08 Piątek 0.5753 zł
2019-11-09 Sobota 0.5798 zł
2019-11-10 Niedziela 0.5788 zł
2019-11-11 Poniedziałek 0.5769 zł
2019-11-12 Wtorek 0.5778 zł
2019-11-13 Środa 0.5670 zł
2019-11-14 Czwartek 0.5805 zł
2019-11-15 Piątek 0.5826 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na listopad 2019. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5693 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5723. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na listopad 2019 wyniesie 0.57662759. Wzrost o 0.003 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na grudzień 2019. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5786 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5872. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na grudzień 2019 wyniesie 0.57784333. Wzrost o 0.0086 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2020. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5859 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5796. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2020 wyniesie 0.57669333. Spadek o -0.0063 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na luty 2020. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5649 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5649. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na luty 2020 wyniesie 0.57187143. Wzrost o 0 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2020. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5685 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5851. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2020 wyniesie 0.57475667. Wzrost o 0.0166 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na kwiecień 2020. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5900 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5815. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na kwiecień 2020 wyniesie 0.57920000. Spadek o -0.0085 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2020. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5822 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5728. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2020 wyniesie 0.58299667. Spadek o -0.0094 %