Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2019-10-17: 0.4209 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2019-10-18: 0.4209 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2019-10-19: 0.4265 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2019-10-20: 0.4253 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2019-10-21: 0.4247 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2019-10-22: 0.4338 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2019-10-23: 0.4229 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2019-10-24: 0.4211 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2019-10-25: 0.4289 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2019-10-26: 0.4171 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2019-10-27: 0.4278 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2019-10-28: 0.4192 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2019-10-29: 0.4205 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2019-10-30: 0.4229 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2019-10-31: 0.4221 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2019-11-01: 0.4309 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2019-11-02: 0.4193 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2019-11-03: 0.4274 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2019-11-04: 0.4196 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2019-11-05: 0.4264 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2019-11-06: 0.4175 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2019-11-07: 0.4159 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2019-11-08: 0.4168 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2019-11-09: 0.4203 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2019-11-10: 0.4191 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2019-11-11: 0.4209 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-10-17 Czwartek 0.4209 zł
2019-10-18 Piątek 0.4209 zł
2019-10-19 Sobota 0.4265 zł
2019-10-20 Niedziela 0.4253 zł
2019-10-21 Poniedziałek 0.4247 zł
2019-10-22 Wtorek 0.4338 zł
2019-10-23 Środa 0.4229 zł
2019-10-24 Czwartek 0.4211 zł
2019-10-25 Piątek 0.4289 zł
2019-10-26 Sobota 0.4171 zł
2019-10-27 Niedziela 0.4278 zł
2019-10-28 Poniedziałek 0.4192 zł
2019-10-29 Wtorek 0.4205 zł
2019-10-30 Środa 0.4229 zł
2019-10-31 Czwartek 0.4221 zł
2019-11-01 Piątek 0.4309 zł
2019-11-02 Sobota 0.4193 zł
2019-11-03 Niedziela 0.4274 zł
2019-11-04 Poniedziałek 0.4196 zł
2019-11-05 Wtorek 0.4264 zł
2019-11-06 Środa 0.4175 zł
2019-11-07 Czwartek 0.4159 zł
2019-11-08 Piątek 0.4168 zł
2019-11-09 Sobota 0.4203 zł
2019-11-10 Niedziela 0.4191 zł
2019-11-11 Poniedziałek 0.4209 zł
2019-11-12 Wtorek 0.4271 zł
2019-11-13 Środa 0.4195 zł
2019-11-14 Czwartek 0.4162 zł
2019-11-15 Piątek 0.4149 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na listopad 2019. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4309 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4286. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na listopad 2019 wyniesie 0.41912759. Spadek o -0.0023 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na grudzień 2019. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4301 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4326. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na grudzień 2019 wyniesie 0.42458333. Wzrost o 0.0025 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2020. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4217 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4139. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2020 wyniesie 0.42626667. Spadek o -0.0078 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2020. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4168 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4189. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2020 wyniesie 0.42714286. Wzrost o 0.0021 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2020. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4322 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4368. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2020 wyniesie 0.42284000. Wzrost o 0.0046 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2020. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4221 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4220. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2020 wyniesie 0.41954828. Spadek o -0.0001 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2020. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4223 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4171. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2020 wyniesie 0.41994333. Spadek o -0.0052 %