Prognoza kursu korona szwedzka

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2019-10-17: 0.3960 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2019-10-18: 0.3960 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2019-10-19: 0.4032 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2019-10-20: 0.4026 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2019-10-21: 0.4026 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2019-10-22: 0.4023 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2019-10-23: 0.3919 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2019-10-24: 0.4016 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2019-10-25: 0.3917 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2019-10-26: 0.3915 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2019-10-27: 0.3934 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2019-10-28: 0.3956 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2019-10-29: 0.3978 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2019-10-30: 0.4075 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2019-10-31: 0.3939 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2019-11-01: 0.4036 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2019-11-02: 0.3901 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2019-11-03: 0.3899 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2019-11-04: 0.3872 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2019-11-05: 0.3985 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2019-11-06: 0.3906 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2019-11-07: 0.3953 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2019-11-08: 0.4047 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2019-11-09: 0.4067 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2019-11-10: 0.4009 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2019-11-11: 0.3895 zł.

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-10-17 Czwartek 0.3960 zł
2019-10-18 Piątek 0.3960 zł
2019-10-19 Sobota 0.4032 zł
2019-10-20 Niedziela 0.4026 zł
2019-10-21 Poniedziałek 0.4026 zł
2019-10-22 Wtorek 0.4023 zł
2019-10-23 Środa 0.3919 zł
2019-10-24 Czwartek 0.4016 zł
2019-10-25 Piątek 0.3917 zł
2019-10-26 Sobota 0.3915 zł
2019-10-27 Niedziela 0.3934 zł
2019-10-28 Poniedziałek 0.3956 zł
2019-10-29 Wtorek 0.3978 zł
2019-10-30 Środa 0.4075 zł
2019-10-31 Czwartek 0.3939 zł
2019-11-01 Piątek 0.4036 zł
2019-11-02 Sobota 0.3901 zł
2019-11-03 Niedziela 0.3899 zł
2019-11-04 Poniedziałek 0.3872 zł
2019-11-05 Wtorek 0.3985 zł
2019-11-06 Środa 0.3906 zł
2019-11-07 Czwartek 0.3953 zł
2019-11-08 Piątek 0.4047 zł
2019-11-09 Sobota 0.4067 zł
2019-11-10 Niedziela 0.4009 zł
2019-11-11 Poniedziałek 0.3895 zł
2019-11-12 Wtorek 0.3841 zł
2019-11-13 Środa 0.3869 zł
2019-11-14 Czwartek 0.3871 zł
2019-11-15 Piątek 0.3998 zł
Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na listopad 2019. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.4036 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3848. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na listopad 2019 wyniesie 0.39494483. Spadek o -0.0188 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na grudzień 2019. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.3947 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3919. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na grudzień 2019 wyniesie 0.39453333. Spadek o -0.0028 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na styczeń 2020. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.4057 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3866. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na styczeń 2020 wyniesie 0.39195000. Spadek o -0.0191 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na luty 2020. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.3809 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3726. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na luty 2020 wyniesie 0.38837500. Spadek o -0.0083 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na marzec 2020. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.3804 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3945. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na marzec 2020 wyniesie 0.38884000. Wzrost o 0.0141 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na kwiecień 2020. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.3981 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3863. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na kwiecień 2020 wyniesie 0.38815862. Spadek o -0.0118 %

Kurs KORONA SZWEDZKA prognoza na maj 2020. Kurs KORONA SZWEDZKA na początek miesiąca 0.3851 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA na ostatni miesiąca 0.3856. Prognoza średniego kursu KORONA SZWEDZKA na maj 2020 wyniesie 0.38789333. Wzrost o 0.0005 %